เทศบาลเมืองลำพูน เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ‘ข่วงคนเตียวหละปูน และข่วงพันปี’ รองรับมาตรการผ่อนปรน ให้เปิดตลาดนัดหรือถนนคนเดินได้

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน แจ้งให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ข่วงคนเตียวหละปูนหรือถนนคนเดินลำพูน มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อยืนยันสิทธิการเป็นผู้ประกอบการ และในส่วนของผู้ประกอบการข่วงพันปี@ลำพูน แจ้งยืนยันสิทธิได้ที่ นายณรัศมิน ขัติยะวรา ประธานคณะกรรมการข่วงพันปี

โดยในส่วนของผู้ประกอบการข่วงคนเตียวหละปูน สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ ดังนี้ วันที่ 15 พ.ค. 63 ช่วงเช้า (เวลา 08.00-12.00 น.) ได้แก่ โซน B1- B55 และช่วงบ่าย (เวลา 13.00-16.00 น.) ได้แก่ B56- B110, วันที่ 17 พ.ค. 63 ช่วงเช้า ได้แก่ โซน C1- C84 และช่วงบ่าย ได้แก่ C85- C169, วันที่ 18 พ.ค. 63 ช่วงเช้า ได้แก่ โซน D1- D82 และช่วงบ่าย ได้แก่ D83 – D165, วันที่ 19 พ.ค. 63 ช่วงเช้า ได้แก่ โซน E1 – E91 และช่วงบ่าย ได้แก่ E92-E183, วันที่ 20 พ.ค. 63 ช่วงเช้า ได้แก่ โซน F1 -F96 และช่วงบ่าย ได้แก่ F97 – F193 และวันที่ 21 พ.ค. 63 ช่วงเช้า ได้แก่ โซน G1-G78/โซนลานจอดรถหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และช่วงบ่าย ได้แก่ H1-H159/โซน OTOP

โดยให้ผู้ประกอบการ ต้องเตรียมหลักฐาน มายืนยันสิทธิ ดังนี้ 1) บัตรประจำตัวผู้จำหน่ายสินค้าข่วงคนเตียวหละปูนที่ทางเทศบาลเมืองลำพูนออกให้, 2) บัตรประจำตัวประชาชน และ3) เอกสารอื่นใดที่สามารถยืนยันสิทธิการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบถนนคนเดินให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันวิกฤตโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด