การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน