การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน