การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 7 – 10 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน