ประกาศ เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็ยโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์