เทศบาลเมืองลำพูน แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ” เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า ร้านเสริมสวย ฯลฯ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยให้ประชาชน
ผู้มาใช้บริการสแกน QR Code“ไทยชนะ” เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของผู้มาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีการรวบรวมสถิติและเวลาในการใช้บริการ อันส่งผลต่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ” คือ ระบบลงทะเบียนของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูล สถิติ เวลาการใช้บริการของผู้มาใช้บริการ และในกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็สามารถติดตามได้ง่าย นอกจากนี้ประชาชนผู้มาใช้บริการจะทราบถึงข้อมูลความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในพื้นที่นั้นๆ เพื่อจะได้เว้นระยะห่างและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ส่วนผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์ หรือไม่สะดวกจะสแกน QR Code ไทยชนะ ก็ต้องกรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ในสมุดลงทะเบียนแทน