เทศบาลเมืองลำพูน แนะนำการใช้ “ระบบน้องพอใจ” เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการประชาชน

เทศบาลเมืองลำพูน แนะนำการใช้งาน“ระบบน้องพอใจ” เพื่อบริการประชาชน ในที่ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เป็นแกนนำในการประชาสัมพันธ์การใช้งาน“ระบบน้องพอใจ” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเรื่องของบริการประชาชน โดยทำงานผ่าน LINE เป็นหลัก ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งข่าวสาร/แจ้งเรื่องร้องทุกข์ และสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่าน LINE และเทศบาลฯยังสามารถแจ้งข่าวสารที่สำคัญได้อย่างทันเหตุการณ์ เป็นการยกระดับการบริการที่ดีขึ้นแก่ประชาชน และติดตามการแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ และเป็นการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สอดคล้องกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของสังคมในปัจจุบัน และให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนสามารถเพิ่มเพื่อน LINE ระบบน้องพอใจ ผ่านQR code และที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองลำพูน https://lamphuncity.go.th