เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครโครงการบ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ผู้นำชุมชนของแต่ละชุมชน หรือสามารถเข้ามาขอรับใบสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน

ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ