การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน