เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกฯ (T-VER) เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตามที่เทศบาลเมืองลำพูนได้ขึ้นทะเบียนโครงการ “LED Lighting Replacement Project by Lamphun Town Municipality”       ซึ่งเป็นโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นชนิด LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน เพื่อให้ผู้ขับขี่มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น และมุ่งเน้นประโยชน์การประหยัดพลังงาน รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการพัฒนาเมืองให้เป็นสีเขียว เพื่อส่งเสริมให้ลำพูนเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน