Welcome back to school บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ต้อนรับเปิดเทอม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน