เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

เมื่อบ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ก่อนเปิดทำการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมและเข้มข้น มีการตรวจห้องเรียน โรงอาหาร รวมถึงสถานที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรการศึกษาในทุกๆด้าน โดยให้ยึดมาตรการคุมเข้ม 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่, ด้านบุคลากร, ด้านกิจกรรม และด้านผู้ปกครอง ทั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และโรงเรียนอื่นๆในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด