คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยเทศบาลฯ มีการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง และโรงเรียนเทศบาลจามเทวี เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม ทั้งการตรวจอาคารสถานที่ ห้องเรียน โรงอาหาร รวมถึงสถานที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรการศึกษาในทุกๆด้าน เน้นเรื่องของความปลอดภัย และการเตรียมมาตรการเว้นระยะห่าง รวมทั้งมีการเตรียมอุปกรณ์การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เจลล้างมือ ตลอดจนกำหนดให้มีจุดคัดกรอง ทางเข้า-ออก มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และมีการปฏิบัติตามคู่มือในการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด