เทศบาลเมืองลำพูน จัดทำ QR Code ต้นไม้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ สู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กองช่าง เทศบาลเมืองลำพูน จัดทำ QR Code ต้นไม้ ติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อแนะนำชื่อต้นไม้ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับต้นไม้แต่ละชนิด ที่มีลักษณะและประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีการจัดทำแผ่นป้าย QR Code ต้นไม้แต่ละชนิดมาเป็นสื่อนำเสนอทำให้มีรูปแบบที่น่าสนใจมากกว่าป้ายชื่อต้นไม้แบบธรรมดา อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรู้แก่บุคคลทั่วไป ผ่านเทคโนโลยี QR Code ที่ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิตอล รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง อันนำไปสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พร้อมทั้งได้จัดทำทะเบียนเลขเสาไฟฟ้า และติด QR code น้องพอใจเทศบาลเมืองลำพูน ตามที่สาธารณะต่างๆ เพื่อสร้างช่องทางในการติดต่อแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ