เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการ “จังหวัดสะอาด” เพื่อรับการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการ “จังหวัดสะอาด” เพื่อรับการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก พื้นที่จังหวัดลำพูน จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก นำโดยนายทวี เสริมกักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะ และมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน

โดยเทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การการคัดแยกขยะต้นทางจากครัวเรือน  ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดปริมาณขยะ และเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น การลดขยะเปียกจากครัวเรือน  และร้านค้าโดยนำเศษขยะเปียก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ การใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก การเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ฯลฯ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน