เทศบาลเมืองลำพูน มอบป้ายสัญลักษณ์ “ครัวเรือนมีการจัดการขยะเปียก” ขับเคลื่อนลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายสิริวุฒ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, นางทรงศรี ถาวรวรานนท์ รองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน และนายวิเชียร ศรีเรือน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 ของเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่มอบป้ายสัญลักษณ์ “ครัวเรือนมีการจัดการขยะเปียก” จำนวน 10 หลังคาเรือน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการคัดแยกขยะต้นทาง ครัวเรือนมีการจัดการขยะเปียกภายในพื้นที่ของตนเอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ยบำรุงดิน มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเหมาะสมกับขยะแต่ละประเภท นำไปสู่การขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ