เทศบาลเมืองลำพูน ขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว ส่งเสริมสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร และคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green office) เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่ออายุ โครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting และมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสำนักงานสีเขียว ของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงานแต่ละด้านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลเมืองลำพูนเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ลดต้นทุนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนมีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า อันนำไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน