เทศบาลเมืองลำพูน ต่อยอดพัฒนาตุงไส้หมู จากกระดาษเป็นผ้า เพิ่มความคงทน สวยงาม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชิ้นงาน

เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดอบรมส่งเสริมอาชีพการทำตุงไส้หมู เพื่อส่งเสริมให้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้มีความรู้และมีทักษะในการทำตุงไส้หมู ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เป็นการสร้างรายได้ สร้างโอกาสที่ก่อให้เกิด  การจ้างงาน โดยมีการต่อยอดการพัฒนาการทำตุงไส้หมู จากกระดาษเป็นผ้า เพื่อความคงทน สวยงาม และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชิ้นงาน โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการจัดอบรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งตุงไส้หมู มีรูปทรงเหมือนเจดีย์ ทำจากกระดาษว่าวหรือผ้าหลากสี มาวางซ้อนกันแล้วพับทแยงมุมหลายๆ ทบ ใช้กรรไกรตัดสลับกันเป็นลายฟันปลาจนถึงส่วนปลายสุด เมื่อคลี่ออกและจับหงายขึ้น จะเห็นเป็นพวงกระดาษที่สวยงาม ศิลปะการตัดกระดาษให้เป็นตุงไส้หมู เป็นภูมิปัญญาล้านนาที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งชาวล้านนาจะใช้ในพิธีทางศาสนา หรือกิจกรรมทางประเพณีของชาวล้านนา