เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทสตรี สิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการของสตรี และพัฒนาบุคลิกภาพของสตรีให้เหมาะสมกับการเป็นผู้นำ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและขับเคลื่อนแกนนำกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลในเมือง จำนวน 40 คน ตามนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีนางสาวณัฐปภัสร์ ตาจุมปา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี ตามขั้นตอนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนการฝึกอบรมการปฏิบัติตนและการพูดในที่ชุมชนเพื่อให้แกนนำกลุ่มสตรีในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง ส่งผลให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานและเป็นต้นแบบในการทำงานและพัฒนาตน เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ให้กับชุมชนและสังคมต่อไป