เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการบ้านหลังเรียน กิจกรรมศิลปะการตัดตุง (ทำตุงไส้หมู) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน  โดย กองการศึกษา จัดอบรมโครงการบ้านหลังเรียน (ทำตุงไส้หมู) ประจำปี 2563  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ มีทักษะ และมีประสบการณ์ในการตัดตุง ไส้หมู เพื่ออนุรักษ์สืบสานงานหัตถกรรมอันดีงามของชาวลำพูน จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างทางเลือก ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยมี นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้ง ได้เชิญวิทยากรชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน ผู้ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการตัดตุงไส้หมูให้แก่เด็กและเยาวชน นำโดย คุณสุภาภรณ์  มานะรักษ์ ตัวแทนจากชุมชนสันป่ายางหลวง และ   คุณแสงจันทร์  ไข่จินดา  ตัวแทนจากชุมชนหนองเส้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จำนวน 30 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน