เทศบาลเมืองลำพูน ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมี ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนด้านการจัดการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกณฑ์การประเมินพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน การสรุปศักยภาพในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเทศบาล และมีการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน การลดมลพิษและของเสีย สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และขับเคลื่อนสู่สังคมสีเขียวและสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน (Green City) อย่างเป็นรูปธรรม