เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดลำพูนดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ถนนทางหลวงหมายเลข 114 (ตอนดอยติ – ลำพูน) บริเวณเชิงสะพานท่าขาม ฝั่งเข้าเมืองลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสา สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และริมทางสองฝั่งถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และสวยงาม ปลอดภัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย คำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น