เทศบาลเมืองลำพูน ผนึกกำลังกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมือง  ลำพูน นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

จากนั้นคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองลำพูนได้ลงพื้นที่ทั้ง 17 ชุมชน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเชิญชวนให้ทุกครัวเรือนร่วมกันการทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณรอบบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลาย ตลอดจนมีการฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย และเททรายอะเบทลงบริเวณแหล่งที่มีน้ำขัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งวิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะที่ดีที่สุดก็คือการควบคุมการแพร่กระจายของยุงลาย