เทศบาลเมืองลำพูนเยี่ยมชม “บ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบในโครงการบ้านน่าอยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดูแลบ้านให้สะอาด ปลอดโปร่ง ทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน การจัดการขยะภายในครัวเรือน โดยเฉพาะการทำบ่อขยะเปียกรักษ์โลกด้วยตัวเอง ไว้กำจัดเศษอาหารที่เหลือจากการกินและทำอาหาร ช่วยลดปริมาณขยะ แถมยังได้ปุ๋ยหมักไว้บำรุงดินและต้นไม้ไว้ใช้ รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ เช่น การปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น ช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มออกซิเจนให้กับสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการของเสียในครัวเรือนที่ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯและครัวเรือนต้นแบบได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถนำแนวทางการบริหารจัดการบ้านน่าอยู่มาพัฒนาครัวเรือนของตนเอง ตลอดจนร่วมกันปรับปรุงสถานที่ทำงานสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูนให้มีความสะอาด สวยงาม มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน