เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา เสวนาการฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำกวงอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมเสวนาในประเด็นการฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำกวงอย่างยั่งยืน ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์, นายณรงค์ อ่อนสะอาด และ พลโท อำพน ชูประทุม เพื่อพบปะประชาชน และเสวนาในประเด็นการฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำกวงอย่างยั่งยืน ร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาและกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวง ณ บริเวณถนนหลังสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ผสมผสานการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในท้องที่ ทั้งน้ำหลากในช่วงฤดูฝน น้ำแล้งในช่วงฤดูร้อน และการพัฒนาคุณภาพแม่น้ำกวงให้มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเกื้อหนุนต่อวิถีชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน