เทศบาลเมืองลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ “หอพักดีเด่น” ส่งเสริมหอพักต้นแบบ สะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดหอพักในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อยกย่องและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบกิจการหอพักที่ดำเนินกิจการหอพักให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก มีมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนเป็นการสร้างหอพักต้นแบบ ส่งผลให้ผู้ที่มาพักอาศัยผู้ได้รับบริการหอพักที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับมาตรฐาน ซึ่งรางวัลหอพักระดับดีเด่น ได้แก่ หอพักหญิงจิรัชญา รางวัลหอพักระดับดี ได้แก่ หอพักหญิงธนบูรณ์, หอพักชายบ้าน
พัตเตอร์และเบอร์ดี้, หอพักหญิงบ้านแสงทอง, หอพักชายออมสินคอร์ท, หอพักชายบ้านเทพรักษ์, หอพักชายณดลเพลส, หอพักหญิงรัชนีบูลย์, หอพักหญิงวนิดา, หอพักหญิงพี.พีเฮ้าส์, หอพักชายบ้านณิชาดา และรางวัลหอพักระดับมาตรฐาน ได้แก่ หอพักชายอวัสดา3 และหอพักชายธนาชาติ