ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังการพัฒนาชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15  นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังการพัฒนาชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 ประการ คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย

จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาชุมชนเมือง ณ สวนสาธารณะกู่ช้าง กู่ม้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แผนการและโครงการต่างๆ ของเทศบาล เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่