เทศบาลเมืองลำพูนร่วมโครงการ “แผนผังภูมินิเวศ…ช่วยเมืองเปลี่ยนเพื่อเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน”

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมโครงการ “แผนผังภูมินิเวศ…ช่วยเมืองเปลี่ยนเพื่อเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารเมืองและบุคลากรเทศบาลในการนำแผนผังภูมินิเวศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมือง ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็น  ย่อยที่ 4 คือ การพัฒนาพื้นที่เมืองโดยการนำ “แผนผังภูมินิเวศ” (Ecological Spatial Plan) มาเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและให้มีความพร้อมในการพัฒนาสู่วาระแห่งการพัฒนาของโลก โดยมีเป้าหมาย คือ เทศบาลจำนวนอย่างน้อย 40 แห่ง ที่จะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดทำ “แผนผัง ภูมินิเวศ” ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของเมือง โดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 40 เทศบาลนำร่อง ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดปทุมธานี