เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจประเมิน “บ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการบ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ชุมชนในเมืองน่าอยู่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านให้มีความสะอาด สวยงาม น่ามอง และมีการปลูกผักสวนครัวหรือพืชสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน สามารถจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกสุขลักษณะและไม่เป็นแหล่งพาหะนำโรค รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของถนนในชุมชน ตลอดจนเป็นการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยชุมชนและบ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี และระดับพอใช้ เทศบาลฯ จะมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่รางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บ้านและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการบ้านน่าอยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน