การประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

บรรยากาศ เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  โดยมี นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ , นายสุรินทร์ มุขแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกองฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ หัวหน้าส่วนงาน และประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน