เทศบาลเมืองลำพูน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อน “ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ มุขแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองลำพูนเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 เพื่อต่อยอดความสำเร็จการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูน ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่ความยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานที่จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล “จังหวัดสะอาด” ชนะเลิศ ในระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการรับรางวัลจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ต่อเนื่องมาถึง 3 ปีซ้อน ภายใต้การดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการจังหวัดปลอดขยะเปียกสู่ความยั่งยืน, โครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) สู่ความยั่งยืน และโครงการคนลำพูนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก สู่ความยั่งยืน ฯลฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่สะอาดอย่างยั่งยืน