เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการ 3ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) ประจำปี 2563 ส่งเสริมการเรียนรู้การทำหน้ากากอนามัย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๓  เทศบาลเมืองลำพูน  โดย กองการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ทำหน้ากากอนามัย และดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองจาก ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ 3ร   (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) ประจำปี 2563 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับความรู้ มีทักษะในการทำหน้ากากอนามัย สามารถนำความรู้ที่ได้   ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพได้  โดยมี นายสิริวุฒิ  คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และมีวิทยากรจากเครือข่ายศูนย์เสมะรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายประวัติ คำยอง , นางเหรียญทอง คำยอง , นายวัลลภ  อธิชาตโยธิน และ  นายธนพล วายุพิชยะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหน้ากากอนามัย และได้จัดกิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมที่  จัดทำขึ้น ไม่เพียงเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เท่านั้น แต่ยังทำให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการ   ได้คิด ได้นำเสนอ ได้สัมผัสกับโลกที่เป็นจริงอันจะเป็นการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้