เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านความโปร่งใส่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง รุ่นที่ 9 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดยนายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการองค์กรด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่องระบบคลังโปร่งใส่ มั่นใจเทศบาลเมืองลำพูน และเรื่องการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง โดยชุมชนเป็นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคประชาชน ร่วมกันให้ข้อมูล นอกจากนั้นมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพจริง พร้อมสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานผลงานทางวิชาการจากการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เพื่อนำผลขอข้อมูลมาบูรณาการ ประยุกต์ใช้พัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินที่สามารถก้าวไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้การคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ