เทศบาลเมืองลำพูน รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการสำนักงานสีเขียวของเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินสำนักงานสีเขียว โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งแต่งตั้งโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำโดยอาจารย์สุประกิจ ทองดี จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เพื่อตรวจประเมินการดำเนินงาน 6 หมวด ทั้งการตรวจประเมินเอกสาร และด้านกายภาพภายในสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของเทศบาลเมืองลำพูนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดี เมื่อปี 2559 และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลฯ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ ตอบสนองตามนโยบายของเทศบาลเมืองลำพูน นโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน