เทศบาลเมืองลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากการส่งนวัตกรรมเพื่อเข้ารับการประเมิน เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Phonemics & Phonics เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ สำหรับองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป

ซึ่งประเภทดีเลิศ มีจำนวน 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองลำพูน และรางวัลชมเชย ได้แก่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ต้องผ่านคุณสมบัติ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้งภายใน 8 ปี และจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเฉลี่ยทุกด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 นอกจากนี้ยังมีรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่น มีจำนวน 12 รางวัล  และประเภททั่วไป จำนวน 40 รางวัล