เทศบาลเมืองลำพูน มอบรางวัล “ชุมชนน่ามอง” และ “บ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ชุมชนและบ้านเรือนในเขตเทศบาลฯ ที่เข้าร่วมการประกวด ตามโครงการบ้านน่าอยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม ปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณบ้านให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งพาหะนำโรค รวมถึงมีการปลูกสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีผลการตัดสินรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

ผลการคัดเลือก ประเภท “ชุมชนน่ามอง”

 • รางวัลชนะเลิศ                     ได้แก่   ชุมชนจามเทวี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    ได้แก่   ชุมชนมหาวัน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    ได้แก่   ชุมชนประตูลี้

ผลการคัดเลือก ประเภท “บ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง”

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่   บ้านคุณบัวเผื่อน แก้วมณี (ชุมชนมหาวัน)
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่   บ้านคุณจันทรา ณ วังจันทร์ (ชุมชนสันป่ายางหลวง)
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่   บ้านคุณเกศรา ดำริห์ (ชุมชนจามเทวี)
 4. รางวัลชมเชย ได้แก่
 • บ้านคุณไพบูลย์ เฉลิมกิจ (ชุมชนประตูลี้)
 • บ้านคุณอรพิน เขียวอุบล (ชุมชนจามเทวี)
 • บ้านคุณประตาพรรณ เลาห์รอดพันธ์ (ชุมชนพระคงฤาษี)
 • บ้านคุณมนทิราพร แสนไชย (ชุมชนจามเทวี)
 • บ้านคุณสุรีย์นุช แสนไชย (ชุมชนจามเทวี)