เทศบาลเมืองลำพูน รับการตรวจประเมิน EHA มุ่งสู่มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ  คณะตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA : Environmental Health Accreditation) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน  EHA 2002 การจัดการคุณภาพน้ำประปา และ EHA 3001 การจัดการส้วมสาธารณะ เพื่อการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองลำพูน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น