เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ ศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมและชุมชน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 12 รวมจำนวน 108 คน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าสู่การประเมินให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งมาศึกษาดูงานเรื่องแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าลำพูน โดยนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมและชุมชนของเทศบาลเมืองลำพูน โดยนางอรวรรณ แสนสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการและสังคม ตลอดจนการนำเสนอความสามารถด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียง และตัวอักษร (Phonemics & Phonics) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

ซึ่งเทศบาลฯ ได้ขับเคลื่อนภารกิจทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีจุดหมายปลายทางเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดี อย่างยั่งยืน สมดังวิสัยทัศน์  ที่ว่า “ลำพูนเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีแห่งความพอเพียง”