ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น