เทศบาลเมืองลำพูน ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2563 ยกระดับการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลําพูน  จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2563 ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน โดยมีการฝึกซ้อมระงับเหตุอัคคีภัยและเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมทั้งฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดังกล่าว จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลเมืองลำพูน มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีระบบ และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม  การระงับและบรรเทาสาธารณภัย และการฟื้นฟูบูรณะ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ์ ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนใกล้เคียง และภาคประชาชนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ส่งผลให้เกิดการเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่ชุมชน สังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เทศบาลเมืองลำพูนเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย