เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีจ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรค ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูนตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการดำเนินการจนประสบผลสำเร็จ    ทำให้จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศ “จังหวัดสะอาด” ในระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการรับรางวัลจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ต่อเนื่องมาถึง 3 ปีซ้อน ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการจังหวัดปลอดขยะเปียกสู่ความยั่งยืน, โครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) สู่ความยั่งยืน และโครงการคนลำพูนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก สู่ความยั่งยืน ฯลฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน