เทศบาลเมืองลำพูน อบรม ‘สุขาภิบาลร้านอาหาร-แผงลอย’ และมอบป้ายรับรองฯมาตรฐานต่างๆ ส่งเสริมร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องสุขาภิบาลร้านอาหาร-แผงลอย และพิธีมอบป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste) ให้ผู้ประกอบตลาดโต้รุ่ง และผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ผ่านการประเมินรวมจำนวน 115 ร้าน, ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย (Food Safety) ให้ผู้ประกอบการตลาดสด ที่ผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 35 ร้าน และมอบป้ายร้านนี้ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ให้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทอด ที่ผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 70 ร้าน ตามโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร-แผงลอย ตลาดสดน่าซื้อ และแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งจัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก ระหว่างผู้ประกอบการร้านค้าและเทศบาลเมืองลำพูน

นอกจากนี้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน และสาธิตการทำก้อนจุลินทรีย์ (EM ball) เพื่อปรับสภาพน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนและร้านค้า ตลอดจนให้ความรู้เรื่องมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และให้สอดคล้องกับ แผนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดลำพูน  ในการขับเคลื่อนการเลิกใช้โฟม และลดการใช้พลาสติก โดยมีผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองลำพูน  และผู้ประกอบการร้านอาหารภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก