เทศบาลเมืองลำพูน สุ่มตรวจอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหาร ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

คณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่สุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชี ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ซึ่งที่ผ่านโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลำพู มีการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการที่ดี มีการปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวันอย่างชัดเจนตามที่กำหนด ซึ่งผู้ปกครองสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบุตรหลานที่มาเรียนจะได้รับสารอาหารหลักครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งนี้คณะทำงานจะลงพื้นที่ในการสุ่มตรวจโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการทางสติปัญญาเต็มตามศักยภาพสมวัย