ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

บรรยากาศ เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 โดยมี นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม , นายสุรินทร์ มุขแก้ว  หัวหน้าสำนักปลัด ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน , คณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และหัวหน้าส่วนงาน และประธานคณะกรรมการชุม เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

**********************