เทศบาลเมืองลำพูน คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 ระดับดีมาก (G เงิน)

เทศบาลเมืองลำพูน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 ระดับดีมาก (G เงิน) จากโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Office) ซึ่งดำเนินงานโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลฯ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้สำนักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในสำนักงาน ลดใช้พลังงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดใช้ซํ้า การนำมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปี 2563 มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 26 หน่วยงาน, ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 19 หน่วยงาน และระดับดี (G ทองแดง) จำนวน 25 หน่วยงาน