เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2563 เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุออกจากที่เกิดเหตุอย่างถูกต้อง โดยมีนายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้นและการใช้อุปกรณ์ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยนายเกรียงไกร ฉางข้าวพรม หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมอาคาร 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน จากนั้นเป็นการฝึกทักษะสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในการระงับเหตุอัคคีภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดอัคคีภัย รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนสามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้ในเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน