ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564