เทศบาลเมืองลำพูน จะดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 17 ชุมชน ในวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองลำพูน จะดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 17 ชุมชน ในวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  1. ขอความร่วมมือประชาชน แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการพ่นทุกครั้ง หากมีเด็กทารก / ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง / ผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ในบ้าน หรือแจ้งเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วน กรณีที่ไม่ต้องการพ่นหมอกควัน
  2. ทำการจัดเก็บของใช้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งหุ่ม อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้ง ปกปิดภาชนะบรรจุอาหารให้มิดชิด
  3. ควบคุม ดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 512000