การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน