เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่พ่นหมอก ควันกำจัดยุงลาย ทั้ง 17 ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและเชิญชวนให้ทุกครัวเรือนร่วมกันการทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณรอบบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุง จัดเก็บภาชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน้ำขัง ส่วนภาชนะที่กักเก็บน้ำต้องมีฝาปิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 7 วัน ใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่าง ต่อเนื่อง และทำให้ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา